Houd mijn sessie actief Paswoord vergeten?

Disclaimer

Draagwijdte van de op deze site vermelde informatie en intellectuele eigendom

Deze site wenst algemene informatie te verschaffen aan de leden en andere personen geïnteresseerd in de activiteiten van de Brussels Hotels Association (BHA).

De BHA stelt alles in het werk opdat de door deze site verstrekte informatie correct en actueel zou zijn. De BHA kan echter niet garanderen dat alle informatie passend, juist, pertinent en volledig is. Het is niet de bedoeling dat deze informatie het advies van een specialist of professionele hulpverlener vervangt. De BHA wijst overigens iedere verantwoordelijkheid af voor het gebruik van op deze site verkregen informatie of voor de inhoud van informatie afkomstig van andere sites waarnaar hij verwijst (idem voor de producten en diensten die er aangeboden worden), of nog voor het ontbreken van welbepaalde informatie.

Tenzij anders vermeld, behoren de rechten qua intellectuele eigendom van de inhoud van de site (waaronder o.a. teksten, foto's, tekeningen, logo's, lay-out, enz. ...) en van alle gegevens die samen deze site vormen (architectuur), toe aan de BHA.

Tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van de BHA, zal iedere aanpassing, vertaling, schikking, verhuring en andere exploitatie, volledige of gedeeltelijke wijziging van deze site, onder welke vorm en met welk middel dan ook (elektronisch, mechanisch of andere vorm) verboden zijn en strafbaar zijn met gerechtelijke vervolging, overeenkomstig de geldende wetgeving.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Gegevens die de bezoeker invoert of registreert op de website, mogen verwerkt worden in de bestanden van de BHA, alsook van aan haar verbonden entiteiten en van de bedrijven waarmee de BHA contractuele verbintenissen aangegaan heeft in het kader van haar activiteiten. De verwerking kan de mededeling of de uitwisseling van gegevens onder bepaalde verbonden entiteiten omvatten.

De BHA zal de nodige maatregelen treffen, opdat die derden de vertrouwelijkheid van de gegevens zouden naleven en de veiligheid ervan zouden garanderen.

De bezoeker heeft het recht om kennis te nemen van zijn persoonsgegevens en om desgevallend een rectificatie of schrapping daarvan te vragen overeenkomstig de regels, bepaald door de wet van 8 december 1992. Hij dient zich hiertoe schriftelijk te wenden tot het volgende adres: BHA, Louizalaan 500, 1050 Brussel en hij dient een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen.

Tenzij de bezoeker zich hier formeel tegen verzet, mogen de gegevens gebruikt worden voor commerciële doeleinden en met het oog op communicatie.

De bezoeker heeft tevens het recht om zich, op verzoek en gratis, te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor doelstellingen in het kader van de direct marketing.

Voor alle nadere inlichtingen over onze geautomatiseerde verwerkingen, kunt u terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

Een vereniging voor en door professionals uit de hotelsector

Dagelijks stellen wij alles in het werk om de Brusselse hotelsector te versterken en te ontwikkelen.


De BHA vertegenwoordigt meer dan:

  • - 90% van de Brusselse hotels
  • - 15.000 kamers
  • - 12.500 banen
  • - 6 miljoen overnachtingen per jaar
 

info@brusselshotelsassociation.be | © | Disclaimer | Privacybeleid